Korupcijos prevencija

Pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galite teikti tiesiai STT el. paštu pranesk@stt.lt,  telefono numeriu (85) 2663333, atsisiuntę mobiliąją programėlę „Pranešk STT“ ar paspaudus nuorodą: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pasitikėjimo linija

Čia pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galima teikti tiesiai ŽŪM, paspaudus nuorodą: Pateikti pranešimą ŽŪM (https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/pateikti-pranesima).

Pateikti pranešimą UAB ,,Lietuvos žirgynas”

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus UAB ,,Lietuvos žirgynas“, pranešimą galite pateikti:

 • siųsdami pranešimą paštu,
 •  rašydami el. paštu pranesk@lietuvoszirgynas.lt, reikia sukurti tokį el. pašto adresą, jį galėtų administruoti direktorė.
 •  atvykę į UAB ,,Lietuvos žirgynas“, adresu Žirgų g. 2, Riešė k., LT-14265 Vilniaus r. sav., Lietuva.
 • Rekomenduojame informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus teikti užpildant šią pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus formą:

Pranešimas apie pažeidimą

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes, informuoti Jus apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teisėsaktų nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus taikoma baudžiamoji atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236  straipsniuose. 

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų apie korupcinio pobūdžio pažeidimus nagrinėjimo tikslais, užtikrinant jų tvarkymą konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ direktoriaus įsakymu, ši funkcija pavesta už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims:

 • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ skyriuje ,,Vilniaus žirgynas“, direktorius tel. nr.: +370 690 05757, el. paštas: vadovas@lietuvoszirgynas.lt.
 • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ skyriuje ,,Sartų žirgynas“, vedėjas Kęstutis Svilas, tel. nr.: +370 699 88972 el. paštas: kestutis.svilas@lietuvoszirgynas.lt . 
 • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ filiale ,,Nemuno žirgynas“ direktoriaus pavaduotojas  [ l. e. p. ] Saulius Tarasauskas, tel. nr.: +370 687 67725 el. paštas: nemunas@lietuvoszirgynas.lt .

Jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašom pateikti siūlymus nurodytais kontaktais, taip pat tai padaryti galite el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt arba tiesiogiai atvykus į UAB ,,Lietuvos žirgynas“, ar pateikti paštu, adresu Žirgų g. 2, Riešė k., LT-14265 Vilniaus r. sav., Lietuva.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 ir 6 dalimis, UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ 2023-04-04 l.e.p. direktoriaus įsakymu Nr. TE- 32 yra patvirtinęs UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ pareigybių, prieš į kurias skiriant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, gaunama STT informacija apie asmenį, sąrašą (pridedama):  

TE-32 Priedas prie įsakymo. Pareigybių sąrašas.

“C:\Users\zirgynas\Downloads\TE-32 Priedas prie įsakymo. Pareigybių sąrašas..pdf”

Pareigos, kurias einant UAB „Lietuvos žirgynas“ privaloma deklaruoti privačius interesus

patalpinti sekančią informaciją:
Informacija rengiama.

UAB Lietuvos žirgynas viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. 2022-05-24 d. įsakymas Nr. VE-29;

UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ nustatydamas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatė galimus, bendrinius korupcijos rizikos bendrovėje veiksnius ir identifikavo UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2021 m. UAB ,,Lietuvos žirgynas” atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą „Sprendimų susijusių su  priedų, priemokų nustatymu, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinės paramos darbuotojams skyrimu, mokėjimu“:

PDF failas „UAB ,,Lietuvos žirgynas” korupcijos pasireiškimo tikimybės sprendimų susijusių su  priedų, priemokų nustatymu, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinės paramos darbuotojams skyrimu, mokėjimu srityje nustatymo ir vertinimo išvada“.Failas

Siekiant įvertinti, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta UAB ,,Lietuvos žirgynas“, šių priemonių diegimo kokybę ir praktinį pritaikomumą bei jas taikant pasiektus rezultatus, UAB ,,Lietuvos žirgynas“ ne rečiau kaip kartą per du metus nustatomas atsparumo korupcijai lygis bei UAB ,,Lietuvos žirgynas“ ne rečiau kaip kartą per du metus organizuojama darbuotojų apklausa tolerancijos korupcijai lygiui nustatyti. 

Informacija rengiama.

ŽŪM nustatyti antikorupcinio elgesio standartai

Užtikrinant, kad Žemės ūkio ministerijoje ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių vykdoma veikla ir elgsena atitiktų Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3D-761 patvirtinti: 

Atmintinė darbuotojams susidūrusiems su korupcija

Atmintinė UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ darbuotojams susidūrusiems su korupcija (prisegamas failas).

LŽ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, neteisėto atlygio administravimo tvarkos aprašas. 2022-06-20 d. VE-33 1

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl

Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai: Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad3c8de0784a11e8ae2bfd1913d66d57.

Pranešimas apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galima teikti tiesiai ŽŪM, nuoroda: https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/pateikti-pranesima

Pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galite teikti tiesiai STT el. paštu pranesk@stt.lt,  telefono numeriu (85) 2663333, atsisiuntę mobiliąją programėlę „Pranešk STT“ ar paspaudus nuorodą: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys

UAB Lietuvos žirgynas 2022 m. mokymų darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais planas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. PAĮ taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal PAĮ informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai. 

Asmuo informaciją apie pažeidimą UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ gali pateikti šiais būdais:

 1. UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu pranesk@lietuvoszirgynas.lt;
 2. asmeniškai kompetentingam subjektui atvykus į UAB „Lietuvos Žirgynas“ adresu Žirgų g. 2, Riešė k., LT-14265 Vilniaus r. sav., Lietuva.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimo formą. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis PAĮ ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal PAĮ, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai:

Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Asmuo dėl pažeidimo gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

Viešai:

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Konfidencialumas:

Asmeniui, pagal PAĮ pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, PAĮ nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PAĮ. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Konsultantas:

Renatas Steponavičius