Už asmens duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas ˄

UAB ,,Lietuvos žirgynas“ už asmens duomenų apsaugą atsakingo darbuotojo kontaktinė informacija:
Žirgų g. 2, Riešės kaimas, 14265, Viliaus rajonas, Lietuva,
elektroniniu paštu info@lietuvoszirgynas.lt.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/619 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), 39 str. 1 d., Už asmens duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas atlieka šias užduotis:

  1. Stebi, kaip UAB ,,Lietuvos žirgynas“ laikosi Reglamento reikalavimų, konsultuoja šiais klausimais.
  2. Bendradarbiauja su priežiūros institucija Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), atlieka kontaktinio asmens funkciją priežiūros institucijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
  3. Nagrinėja duomenų subjektų prašymus, teikia jiems informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą UAB ,,Lietuvos žirgynas“.
  4. Vykdo kitas su UAB ,,Lietuvos žirgynas“ asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas.

Teisinė informacija ˄

UAB ,,Lietuvos žirgynas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsidaro failas)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB ,,Lietuvos žirgynas“ tvarkos aprašas (atsidaro failas)

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas https://www.privacy-regulation.eu/lt/

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Privatumo pranešimai apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ˄

Informacija rengiama.

Duomenų subjekto prašymo pateikimas UAB ,,Lietuvos žirgynas“, priežiūros institucijai ˄

Duomenų subjekto prašymo pateikimas UAB ,,Lietuvos žirgynas“:

Jums kreipiantis į UAB ,,Lietuvos žirgynas“ dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojame Jums pateikti nustatytos formos Pašymą UAB ,,Lietuvos žirgynas“ dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (atsidaro failas).

Rašytinės formos prašymą FTMC Jūs galite pateikti asmeniškai ar paštu adresu Žirgų g. 2, Riešės kaimas, 14265, Viliaus rajonas, Lietuva bei elektroniniu paštu info@lietuvoszirgynas.lt

Detaliau susipažinti su Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, galite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB ,,Lietuvos žirgynas“ tvarkos apraše.

Duomenų subjekto prašymo/skundo pateikimas priežiūros institucijai:

Vadovaujantis Reglamento 77 str. 1 d., kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl UAB ,,Lietuvos žirgynas“ vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos Respublikoje – VDAI (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt); jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra ne Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą ne tik VDAI, bet ir kitos valstybės, kurioje yra nuolatinė duomenų subjekto gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas priežiūros institucijai.