„Lietuvos žirgynas“ – seniausias ir didžiausias šalyje žirgynas

Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ (toliau – Bendrovė), Bendrovės kodas – 302795881, PVM kodas – LT100006915819, buveinė – Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r. sav., LT-14265, įregistruota 2012 metų birželio 5 d. Bendrovės pagrindinė veikla – arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas (014300), o taip pat kita sportinė veikla (931900).

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė įkurta reorganizuojant ir sujungiant UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Nemuno žirgynas“ ir UAB „Sartų žirgynas“. Reorganizacija atlikta 2012 m. vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis. Bendrovės registro duomenys yra kaupiami VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale. Įstatinis kapitalas padalintas į 5.297.506 paprastąsias vardines akcijas, iš kurių 4.746.979 akcijos priklauso valstybei ir 550.527 – fiziniams asmenims. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Pagrindinis Bendrovės akcininkas – Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja Žemės ūkio ministerija, turinti 89,61 proc. Bendrovės akcijų ir 177 fiziniai asmenys, turintys 10,39 proc. akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, Bendrovės vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Bendrovės vizija – būti vienu iš didžiausių ir patikimu arklių veislynu Lietuvoje.

Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką žirgininkystės srityje, išsaugoti ir tobulinti Lietuvoje auginamų arklių veislių genetinę įvairovę ir genofondą, auginti ir aprūpinti Lietuvos genofondinių arklių veisline medžiaga Lietuvos ir užsienio žirgų augintojus, taip pat ruošti žirgus realizacijai ir sportui bei teikti įvairias žirgininkystės paslaugas.

Bendrovės strateginiai tikslai:  

  • Didinti Bendrovės pelningumą.
  • Saugoti vietinių arklių veislių genetinius išteklius.
  • Vystyti žirginio sporto tradicijas.

Bendrovės vertybės:

Bendrovės kelią į sėkmę lemia Bendrovėje puoselėjamos vertybės. Bendrovės vertybės lemia darbuotojų požiūrį į darbą, darbo aplinką bei santykius. Jos grindžiamos orientacija į klientus, jų poreikių išmanymu ir tenkinimu. Bendrovės vertybės padeda kurti Bendrovės vidinę kultūrą, sudaro sąlygas naujoms idėjoms atsirasti, padeda darbuotojams didinti savo kompetenciją ir pritaikyti ją kasdieniame darbe Bendrovės labui.

Bendrovėje puoselėjamos šios vertybės:

  •    Atsakomybėpasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas su partneriais, įsipareigojimų darbuotojams ir partneriams vykdymas, garbingas ir sąžiningas elgesys su darbuotojais ir klientais.
  • Lyderystėpirmavimas Bendrovės teikiamų paslaugų rinkose, užtikrinama Bendrovės kuriamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybė, sąžininga konkurencija veiklos sričių rinkose ir darbuotojų tarpe, aiškus ilgalaikės vizijos ir trumpalaikių tikslų suvokimas bei jų siekimas.
  •      Inovatyvumasnuolatinis noras tobulėti ir keistis, nuolatinė naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų paieška, supratimas, kad inovacijos yra Bendrovės konkurencinio pranašumo pagrindas.
  •      ProfesionalumasBendrovė savo darbe taiko per ilgą laiką sukauptas žinias, įgytą patirtį ir nuolat mokosi ir tobulėja, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms, dalinimasis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais, kolegomis ir partneriais.

Žirgyne yra veisiama ir auginama daugiau negu 900 devynių skirtingų veislių arklių. Čia apsilankę galite susipažinti su žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, trakėnų, Lietuvos sunkiųjų, jojamųjų, arabų, ristūnų, holšteinų veislės arkliais ir šetlando poniais.

  • Pagarba žmoguipripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas, Bendrovės tradicijų bei kultūros kūrimas ir puoselėjimas, įkvėpti ir motyvuoti darbuotojus efektyviam darbui Bendrovės labui.

 

Šio žirgyno istorija siekia dar XVIII a., kada Rytų Prūsijoje buvo įkurtas garsusis Trakėnų žirgynas. Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais šis žirgynas nustojo gyvavęs, o veisliniai arkliai buvo išgabenti į Rusijos Rostovo stepėse esantį žirgyną. Vėliau trakėnai buvo grąžinti į Lietuvą ir išauginti grynaveisliai išskirtinio tipo trakėnų veislės žirgai. 2012 m. iki tol atskirai veikę ir valstybei priklausę žirgynai – „Vilniaus žirgynas“, „Sartų žirgynas“ ir „Nemuno žirgynas“ – buvo sujungti ir įkurta bendrovė „Lietuvos žirgynas”.