DĖMESIO!

Pranešame, kad vadovaujantis UAB “Lietuvos žirgynas” (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2023 m. rugsėjo 25 d. protokolas Nr. L-14), 2023 m. spalio 23 d. 10:00 val., šaukiamas UAB “Lietuvos žirgynas” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinį akcininkų susirinkimą buvo paskelbtas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje Nr. 2023-270. Bendrovės valdyba 2023 m. rugsėjo 25 d. posėdyje Nr. L-14 nusprendė Bendrovės akcininkams sudaryti galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 d. numatytu būdu – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Bendrovei el. adresu info@lietuvoszirgynas.lt. Pageidavimus apie balsavimo biuletenių gavimą prašome pranešti el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt arba telefonu 8 690 05757.

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtintas dokumentas.

Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, o originalai išsiųsti registruotu arba paprastuoju paštu adresu Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav. Jeigu akcininkas ar jo įgaliotas asmuo bendrąjį balsavimo biuletenį užpildo raštu, jį išsaugo savo kompiuteryje ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, tai tinkamai užpildytas ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei tik el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

Nustatyti, kad jei pagal gautus bendruosius balsavimo biuletenius nebus kvorumo, Bendrovė nustatyta tvarka paskelbs apie pakartotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, o esant kvorumui, pagal Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 2 dalį bus surašytas susirinkimo protokolas, kurį pasirašys Bendrovės vadovas, ir susirinkimas bus laikomas įvykusiu.

Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

Pridedama:

1. Informacinis leidinys; 2023-09-27 Nr. 2023-270 (2 lapai);

2. UAB Lietuvos žirgynas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė(1 lapas).

UAB Lietuvos žirgynas direktoriaus Įsakymas dėl organizuojamų elektroninių aukcionų tvarkos aprašo (plius priedas) 2023-06-01

UAB Lietuvos žirgynas 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

UAB Lietuvos žirgynas Balansas. 2022-12-31 d.

2022 m. 9 mėnesių aiškinamasis raštas.

UAB Lietuvos žirgynas. Aiškinamasis raštas 2021-12-31 d.

UAB Lietuvos žirgynas. Balansas 2021-12-31 d.

UAB Lietuvos žirgynas įstatai. 2021-07-23;